ALIMENTY BEZ ROZWODU – CZY TO MOŻLIWE?

ALIMENTY BEZ ROZWODU – CZY TO MOŻLIWE?

OBOWIĄZEK PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje prawa i obowiązki jakie wynikają z zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie winni są sobie wierność, współdziałanie i wzajemną pomoc. Zarówno prawa, jak i obowiązki dotyczą w równym stopniu obu małżonków. Z zasady wzajemnej pomocy wynika obowiązek pomocy materialnej tj. współfinansowania wspólnego gospodarstwa domowego i partycypowania w kosztach utrzymania wspólnych dzieci. Małżonkowie mają również obowiązek wykonywania czynności życia codziennego we wspólnym domu oraz do sprawowania pieczy nad dziećmi i ponoszenia trudów związanych z ich wychowaniem.

Zdarza się tak, że w małżeństwie układa się różnie – jeden z małżonków uchyla się od ciążących na nim obowiązków: nie udziela pomocy materialnej, nie pomaga w gospodarstwie domowym i nie sprawuje pieczy nad dziećmi. Takim zachowaniem narusza kodeksowe zobowiązania, które ciążą na nim w związku ze wstąpieniem w związek małżeński. Życie pisze najróżniejsze scenariusze, czasami dwoje najbliższych osób ma odmienne oczekiwania wobec stworzonego z drugą osobą związku, inaczej wyobraża sobie dysponowanie zarobionymi przez siebie pieniędzmi – niektórzy zastanawiają się czy w takim wypadku możliwe jest by żądać od drugiego małżonka alimentów w trakcie trwania małżeństwa?

Zgodnie z art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Również separacja faktyczna, czyli sytuacja w której małżonkowie nie mieszkają razem, ale nie są rozwiedzeni ani też nie pozostają w separacji orzeczonej przez sąd, nie wyłącza obowiązku wzajemnego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ponadto zgodnie z art. 28 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy: „jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka”.

ROSZCZENIE ALIMENTACYJNE, A NAKAZ PRZEKAZYWANIA WYNAGRODZENIA DO RĄK DRUGIEGO MAŁŻONKA

Szczególnym obowiązkiem alimentacyjnym stypizowanym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest obowiązek dostarczania środków utrzymania w czasie trwania małżeństwa. Małżonkowie mają bowiem obowiązek dostarczać środków utrzymania dla zaspokojenia potrzeb rodziny. Uchylanie się przez jednego z małżonków od ciążącego na nim obowiązku to nic innego jak nie zapewniania rodzinie odpowiednich warunków życia, czyli: mieszkania, wyżywienia, odzieży itd. Zaznaczyć należy, iż wykonywanie tego obowiązku może polegać nie tylko na dostarczaniu środków finansowych ale również na osobistych staraniach małżonka polegającego chociażby na wychowywaniu dzieci jaki i pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Od małżonka, który uchyla się od powyższych obowiązków drugi małżonek może żądać świadczenia o charakterze alimentacyjnym polegającego na obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Podobnie jak w przypadku obowiązku na rzecz dzieci nie wymaga się od uprawnionego, aby znajdował się w niedostatku. Małżonkowie bowiem w trakcie trwania małżeństwa powinni żyć na podobnej stopie życiowej.

Małżonkiem uprawnionym do żądania alimentów w czasie trwania małżeństwa jest ten małżonek, którego możliwości zarobkowe uległy zmniejszeniu bądź też taki, który z powodu wychowywania wspólnych małoletnich dzieci nie ma możliwości by podjąć pracę zarobkową.

”ALIMENTY W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA” CZY NAKAZ WYPŁATY WYNAGRODZENIA DO RĄK DRUGIEGO MAŁŻONKA

,, Roszczenie alimentacyjne” nie jest jedyną możliwością – uprawniony ma też do wyboru inną drogę. Może wystąpić z powództwem do sądu cywilnego o wydanie nakazu, aby wynagrodzenie za pracę bądź inne należności były wypłacane drugiemu małżonkowi bezpośrednio.

Gdy jeden z małżonków nie przekazuje środków pieniężnych na rzecz zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny pomimo, iż posiada takie możliwości: pracuje, uzyskuje wynagrodzenie, sąd na żądanie drugiego z małżonków może nakazać, aby co miesiąc całość lub też cześć jego wynagrodzenia była przekazywana na rzecz zaspokojenia potrzeb rodziny do rąk drugiego małżonka. Rozwiązanie to jest często praktyką Sądów w przypadku, gdy jedno z małżonków permanentnie marnotrawi pieniądze.

Postępowanie w takich sprawach jest mniej skomplikowane i niż w przypadku powództwa o alimenty i sprowadza się do wysłuchania przez Sąd obydwu stron postępowania i dokonania oceny materiału dowodowego.

Jakie dokumenty załączyć do pozwu?

Strona powinna jako dowody w sprawie załączyć do pozwu m.in. paragony, rachunki i inne dokumenty potwierdzające ponoszenie kosztów na utrzymanie rodziny. Dodatkowo istnieje również możliwość zawarcia w pozwie wniosku o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu. Na jego podstawie Sąd może wydać postanowienie, w którym zobowiąże pozwanego do dokonywania wpłat w czasie trwania postępowania.

Pozdrawiam serdecznie

adw. Anna Wróblewska – Kała

2.05.2020 r.

Tags:
,