Specjalizacje

Rodzaje prowadzonych spraw

Prawo cywilne, spadkowe, windykacja należności, doradztwo prawne dla frankowiczów

 • szeroko pojęta pomoc prawna w odzyskiwaniu należności majątkowych,
 • roszczenia z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego we frankach (pozew frankowy i reprezentacja przed sądem),
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testament, zachowek, niegodność dziedziczenia,
 • sprawy: o zapłatę, zasiedzenie, eksmisję, zniesienie współwłasności, a także podział majątku, droga konieczna,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne,
 • służebność osobista i gruntowa (służebność przejścia, przejazdu, przesyłu, itd.),
 • windykacja należności na każdym etapie (windykacja przedsądowa, sądowa, pozew o zapłatę, pozew z weksla, postępowanie polubowne, przedsądowe, sądowe, egzekucyjne), w tym powództwa o zapłatę w systemie EPU (e-sąd, elektroniczne postępowanie upominawcze),
 • doradztwo w zakresie tworzenia wszelkich umów cywilnych i kontraktów handlowych,
 • obsługa prawna obrotu nieruchomościami.

Jeśli szukają Państwo pomocy w Warszawie, Piasecznie lub Rawie Mazowieckiej w sprawach cywilnych takich jak pozew frankowy, o zapłatę lub zniesienie współwłasności – adwokat Anna Wróblewska-Kała ma w tym duże doświadczenie.

Prawo rodzinne

 • rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa,
 • władza rodzicielska, ustalenie kontaktów,
 • alimenty (ustalenie, obniżenie, podwyższenie, uchylenie),
 • przysposobienie,
 • rozdzielność majątkowa,
 • podział majątku,
 • postępowanie w sprawach nieletnich.

Prawo karne (reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego)

 • obrona oskarżonego w sprawie karnej oraz reprezentacja w postępowaniu karnym na wszystkich jego etapach, reprezentacja osób pokrzywdzonych, jak i też oskarżycieli posiłkowych i ich interesów we wszystkich instancjach postępowania w sprawie,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych,
 • udzielanie porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej oraz profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania,
 • sporządzenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • pomoc prawna podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego,
 • wsparcie w sprawach dotyczących wykroczeń, obejmujące reprezentację osoby pokrzywdzonej bądź obwinionej w takich sprawach jak: kradzież, oszustwo, włamanie, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Zachęcamy do skorzystania z usług adwokat Anny Wróblewskiej-Kała w sytuacjach tak trudnych jak przestępstwa karne, gdzie wymagana jest nie tylko ekspercka pomoc i doświadczenie, ale i empatia. W ramach swoich usług zapewnia m.in. obronę oskarżonego w sprawie karnej, a także pomaga w sporządzeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Prawo gospodarcze

 • doradztwo w podejmowaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • tworzenie uchwał, protokołów i regulaminów.

Prawo pracy

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia,
 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS,
 • doradztwo prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie pism, wniosków oraz środków odwoławczych w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • wypełnianie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • przygotowywania wniosków o oddalenie postępowań upadłościowych,
 • zgłaszanie wierzytelności i sprzeciwów,
 • zgłaszanie sprzeciwów od planów podziału,
 • przygotowywanie wniosków o umorzenie zobowiązań.