Dochodzenie należności, windykacja

 • Wezwanie do zapłaty
 • Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.
 • Mediacja pozasądowa
 • Postępowanie pojednawcze
 • pozew o zapłatę
 • pozew z weksla

 

W ramach czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności adwokat Anna Wróblewska – Kała oferuje:

 • sporządzanie oraz wysłanie do dłużnika przed sądowego wezwania do zapłaty,
 • reprezentację w trakcie negocjacji dotyczących dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 • przygotowanie treści ugody pozasądowej,
 • ocenę zasadności przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • sporządzenie pozwu o zapłatę, pozwu z weksla
 • reprezentację procesową na każdym etapie postępowania,
 • podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia dochodzonej wierzytelności na wypadek grożącej niewypłacalności dłużnika,
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego oraz reprezentację na etapie postępowania egzekucyjnego,
 • w przypadku bezskutecznej egzekucji- prowadzenie spraw zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia od innych podmiotów – pozew z 299 ksh (dochodzenie należności np. od członków zarządu sp. z o.o.),
 • sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną tzw. skarga pauliańska.
 • Pomoc prawną w zakresie dochodzenia należności świadczę zarówno jednorazowo –jak również na podstawie zawartych umów stałej współpracy.