Kontakty z dzieckiem

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajduje się zapis, że rodzice i ich dziecko mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty. Jeśli rodzice nie są w stanie się porozumieć i wypracować sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem, rodzic mający utrudniony kontakt z dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Sądem, do którego należy złożyć wniosek jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

 

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może kontaktować się z dzieckiem?

Istotną informacją jest, iż prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma prawo do spotkań z dzieckiem, nawet jeśli dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej. Z drugiej strony sąd może ograniczyć albo całkowicie zakazać kontaktów z dzieckiem, jeśli tego wymaga dobro dziecka.

 

Ile się czeka na ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem jest natychmiast wykonalne. Żadna ze stron nie musi zatem odczekiwać określonego czasu, aby decyzja Sądu nabrała mocy prawnej. Z chwilą jej wydania możesz realizować kontakty z dzieckiem niezależnie nawet od tego, czy w sprawie złożone zostanie zażalenie.

 

Co zrobić, gdy drugi rodzic pomimo zasądzonych kontaktów odmawia bądź utrudnia kontakt z dzieckiem?

Jeśli mimo sądowego uregulowania kontaktów drugi rodzic odmawia  nam spotkań z dzieckiem, można do sądu złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty, tzw. wniosek o egzekucję kontaktów. Sąd uwzględniając wniosek zagrozi utrudniającemu kontakty rodzicowi nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej sumy pieniężnej za każdorazowe naruszenie obowiązku. Jeśli mimo to rodzic utrudnia kontakty sąd nakaże zapłacić określoną kwotę do rąk drugiego rodzica za każdorazowe utrudnienie kontaktów, które zostały uregulowane sądownie. Opłata od tego wniosku również wynosi 100 zł.

 

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Jeżeli przewidujesz, że tak szybko nie rozwiedziesz się, bo np. Twój partner nie zgadza się na rozwód, doszło do zdrady, będzie potrzebna opinia biegłego lub nie jesteście w stanie porozumieć się co do wspólnej opieki nad dzieckiem, warto już od razu w samym pozwie o rozwód albo w trakcie postępowania rozwodowego złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Utrudnianie przez partnera, z którym mieszka Wasze dziecko w trakcie rozwodu, możliwości wykonywania kontaktów, może osłabić Twoją więź emocjonalną z dzieckiem. Na pewno tego nie chcesz. Zabezpieczenie kontaktów ma na celu temu zapobiec.

 

Istotnym jest, iż Sąd może we wniosku o zabezpieczenie kontaktów zobowiązać Twojego partnera do zapłaty określonej sumy pieniędzy, jeżeli nie będzie stosował się do postanowienia o zabezpieczeniu. Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem będzie obowiązywało aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Z kolei Sąd w wyroku rozwodowym ureguluje, jak dalej te kontakty będą realizowane.