ROZWÓD KROK PO KROKU…

ROZWÓD KROK PO KROKU…

Poniżej przedstawiam podstawowe informacje dotyczące złożenia pozwu rozwodowego, czyli co trzeba, a co można napisać.

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

 

Określenie właściwego Sądu

Pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron, jeśli chociaż jedno z nich tam nadal przebywa. Jeśli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W sytuacji, gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania w wyżej wskazany sposób pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy wraz z odpisem dla Strony przeciwnej należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej. W przypadku składania wniosku w biurze podawczym na trzecim egzemplarzu, który wraz z załącznikami należy zachować zostanie poświadczony fakt i data złożenia pozwu.

Kto jest kim w postępowaniu rozwodowym? Strony postępowania rozwodowego

Stroną w postępowaniu rozwodowym jest:

  • powód – małżonek, który wnosi pozew,
  • pozwany – małżonek, z którym powód chce się rozwieść.

 

Dzieci stron, nawet te małoletnie nigdy nie są stroną postępowania.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie?

 

Wskazanie żądania pozwu

Powód składając pozew powinien sprecyzować swoje żądania, których się domaga. Przede wszystkim w pozwie rozwodowym należy określić, czy wnosi się o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, czy też o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie (może zdarzyć się i tak, że Sąd orzeknie rozwód z winy obydwu stron).

Jakie dodatkowe wnioski można złożyć składając pozew o rozwód?

 

O co wnosić składając pozew rozwodowy? Wniosek o zabezpieczenie na czas trwania powództwa m.in. w kwestii alimentów

W pozwie rozwodowym można zawrzeć wniosek o wydanie postanowienia ustalającego na czas trwania procesu wzajemne obowiązki małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny opieki nad dziećmi (wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, wniosek o alimenty), oraz sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania po rozwodzie. Sąd na wniosek w pozwie może też zrezygnować z orzeczenia o winie.

Kontakty z dziećmi

 

Czy muszą zostać uregulowane w postępowaniu rozwodowym?

W obecnym stanie prawnym sąd nie ma obowiązku regulować kontaktów z dziećmi , jeżeli rodzice sobie tego nie życzą. Dotyczy to przypadków gdy rodzice potrafią we własnym zakresie uregulować kontakty i nie potrzebują ingerencji sądu w tę sferę wychowania dziecka.

Kogo można powołać na świadka w procesie rozwodowym?

 

Jakie dowody przedstawić?

Świadkowie powoływani są najczęściej w przypadku gdy Strona żąda orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie ale nie stanowi to warunku. Świadkiem może być każda osoba, która posiada wiedzę, co do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Świadkiem w procesie rozwodowym może być osoba bliska. Najczęściej bowiem to osoby bliskie dysponują największą wiedzą w przedmiotowej sprawie. Powołując daną osobę na świadka należy podać jej imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania (tak aby Sąd skutecznie mógł doręczyć jej wezwanie do stawiennictwa na rozprawę). Należy również wskazać celem potwierdzenia jakich faktów dana osoba ma zostać przesłuchana.

Co powinno być zawarte w uzasadnieniu pozwu?

W uzasadnieniu pozwu rozwodowego należy przede wszystkim zawrzeć, z jakich powodów i kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że więź zarówno emocjonalna, jak i fizyczna oraz ekonomiczna została zerwana. Aby sąd orzekł rozwód, należy udowodnić, że taka sytuacja ma miejsce.

Należy również wskazać kiedy małżonkowie zawarli związek małżeński oraz czy posiadają z zawartego związku małoletnie dzieci. Jeśli małżonkowie posiadają dzieci powód powinien w uzasadnieniu zawrzeć informację o ich liczbie, wieku i płci. Nadto w przypadku gdy powód domaga się alimentów ,,na siebie” bądź na małoletnie dzieci koniecznym jest przedstawienie wysokości potrzeb.

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego?

Do pozwu rozwodowego należy załączyć przede wszystkim:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie
  • potwierdzenie dokonania opłaty sądowej.
  • odpis pozwu dla drugiej strony postępowania,
  • ewentualne dowody potwierdzające wysokości potrzeb dzieci (paragony, potwierdzenia przelewu- również te potwierdzające koszt utrzymania domu, w którym zamieszkuje małoletni).

 

Ile kosztuje rozwód?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest : ile kosztuje rozwód? Składając pozew rozwodowy należy wnieść opłatę sądową w wysokości 600,00 zł.

W przypadku zdecydowania się na korzystanie z pomocy pełnomocnika procesowego należy liczyć się również z kosztem jego wynagrodzenia oraz z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. W koszty sądowe wlicza się również dodatkowe koszty związane z postępowaniem – np. opinię biegłego czy wywiad z kuratorem środowiskowym. Oddzielnie naliczane są opłaty także np. za wniosek o podział majątku wspólnego Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Istotnym jest również, iż w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie Sąd zasądzi koszty od każdej ze Stron po połowie. Oznaczało to będzie, iż pozwany zobowiązany będzie do zwrotu połowy kosztów opłaty sądowej.

Ile trwa rozwód?

Jeśli chodzi o długość trwania procesu rozwodowego jest to kwestia indywidualna, uzależniona od stanu faktycznego sprawy.

Pozew o rozwód może zostać złożony z żądaniem orzeczenia o winie lub bez orzekania o winie. Ponadto jeżeli małżonkowie posiadają dzieci sąd musi wziąć pod uwagę dobro wspólnych małoletnich dzieci. W niektórych sytuacjach, pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd nie będzie mógł orzec rozwodu. Stanie się tak, gdy w danej sprawie wystąpi jedna z negatywnych przesłanek rozwodowych. Najważniejszą z nich jest dobro wspólnych małoletnich dzieci . Przesłanka ta ma na celu ochronę dziecka przed negatywnymi skutkami rozwodu rodziców (porównaj wyrok: Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w wyroku z 8 kwietnia 2010 r. (sygn. I ACa 83/10).

Dla stwierdzenia tej przesłanki konieczne jest zbadanie w postępowaniu sądowym wpływu rozkładu pożycia małżeńskiego na osobę dziecka, określenie warunków w jakich udzielenie rozwodu może wywołać bardziej ujemne skutki dla dziecka niż te, które są wynikiem zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami – rodzicami dziecka.

Postępowanie rozwodowe może zakończyć się na jednej rozprawie – w przypadku gdy stanowiska Stron są zgodne, co do postanowień, o których Sąd winien jest orzec obligatoryjnie w wyroku rozwodowym. W przypadku braku zgodności stron, czy też konieczności orzeczenia o winie proces rozwodowy wiązał się będzie z przeprowadzeniem postępowania dowodowego i potrwać może nawet kilka lat.

Reasumując

Postępowanie rozwodowe dla większości osób stanowi doświadczenie bardzo obciążające emocjonalnie. Często zdarza się również tak, iż zaangażowani są również członkowie rodziny, a nawet znajomi stron.

Istnieje również możliwość, aby na zgodny wniosek stron Sąd skierował małżonków na mediację. Wtedy należy zastanowić się, jakie są plusy i minusy mediacji- zawsze warto rozmawiać..

Warto również zasięgnąć porady prawnej by dowiedzieć się jakie są prawa i obowiązki stron postępowania oraz konsekwencje rozstrzygnięć sądu w tej materii. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo w tym temacie. Zachęcamy do kontaktu poprzez adres email: kancelaria@adwokatwroblewska.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.

pozdrawiam serdecznie

adw. Anna Wróblewska – Kała