KREDYT FRANKOWY A ROZWÓD

KREDYT FRANKOWY A ROZWÓD

Kredytobiorcy połączeni węzłem trwalszym niż małżeństwo

Znaczny odsetek kredytobiorców hipotecznych, to małżonkowie, którzy wspólnie podjęli decyzję, o zadłużeniu się na kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat – by zakupić wymarzone mieszkanie i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie mniej problem zaczyna pojawiać się kiedy wspólne drogi małżonków zaczynają się rozchodzić… okazuje się bowiem, że pozbycie się wspólnego kredytu nie jest takie proste nawet przy założeniu, że jedno z małżonków otrzymuje mieszkanie zakupione za wspólnie zaciągnięty i spłacany kredyt hipoteczny.

kredyt frankowy a rozwód

 

 

 

 

 

Skutki rozwodu i podziału majątku

Ale po kolei…

Rozwód oprócz zakończeniem małżeństwa skutkuje podziałem wspólnego majątku w formie dobrowolnej lub poprzez orzeczenie sądu, nie dotyczy to jednak wspólnie zaciągniętych długów, a więc również wspólnie zaciągniętego kredytu hipotecznego. Orzeczenie rozwodu nie stanowi o zwolnieniu którejkolwiek strony z długu.

Zaznaczyć należy, iż ani rozwód, ani podział  majątku nie wywierają skutków na zawartą umowę kredytową. Wynika to z faktu, że do majątku wspólnego zalicza się jedynie aktywa, a więc składniki posiadające dodatnią wartość, czyli ruchomości, nieruchomości czy wierzytelności. W jego skład nie wchodzą natomiast długi, a taki charakter ma  zadłużenie z tytułu umowy kredytowej. Rozwód i podział majątku nie wpłynie więc na konieczność spłaty kredytu na dotychczasowych zasadach, przez obojga małżonków.

Jak zatem dochodzić roszczeń z tytułu umowy kredytu po rozwodzie? I jak wygląda roszczenie byłych małżonków z tytułu umowy kredytu hipotecznego…? – istnieje klika możliwych rozwiązań.

Najmniej problematycznym wydaje się jest zgoda Banku na zwolnienie jednego z małżonków z  długu, tzw. przejęcie długu przez jednego z małżonków.

Roszczenie byłych małżonków z tytułu umowy kredytu hipotecznego wchodzi w skład majątku wspólnego o ile zobowiązanie zaciągnięto w trakcie małżeństwa. Jest ono traktowana jako aktywa przysługujące obojgu małżonkom i podlega podziałowi w taki sam sposób jak inne składniki. Z uwagi na fakt, iż przy podziale majątku można podzielić, jak już wspominałam wyłącznie aktywa może dojść do sytuacji, w której podzielone zostanie  mieszkanie – np. w ten sposób, iż przypadnie jednemu małżonkowi z obowiązkiem rekompensaty. Zobowiązanie wobec Banku z tytułu kredytu hipotecznego nie przejdzie tylko na małżonka, który otrzymał nieruchomość – NADAL dotyczył będzie OBYDWU STRON SOLIDARNIE.

W takim wypadku istnieje rozwiązanie, które stosuje się w momencie rozstania kredytobiorców. Byli małżonkowie mogą skorzystać z instytucji przejęcia długu stypizowanej w art. 519-526 k.c. i zawrzeć porozumienie, w którym jeden  z małżonków przejmie całe zobowiązanie. Umowa ta musi jednak zostać zaakceptowana przez Bank. Zaznaczyć należy, iż zdolność kredytowa małżonka zainteresowanego ,,przejęciem” kredytu weryfikowana jest na nowo. W przypadku jej  braku Bank nie wyrazi zgody na przejęcie długu.

Są oczywiście minusy powyższego rozwiązania … Bank oczywiście wyrazi zgodę na zwolnienie jednego z małżonków z długu ale zazwyczaj pobierze przy tym prowizję, podwyższy marżę oraz zażąda dodatkowego zabezpieczenia ze strony Kredytobiorcy. Koszt zgody Banku przy kredycie 300.000,00 zł może  wynosić od 50.000 zł do 100.000 zł, które należy spłacić w kolejnych ratach kredytu.

Alternatywą dla takiego rozwiązania  może być  sprzedaż nieruchomości, bądź jej wynajem nie mniej nie zawsze jest to opłacalne, a Kredytobiorcy rzadko decydują się na tak radykalną decyzję. Tu z pomocą rozwiedzionym Kredytobiorcom może przyjść wytoczenie powództwa przeciwko Bankowi, a mianowicie:

  • Wystąpienie z pozwem przeciwko Bankowi przez oboje byłych małżonków – najczęściej stosowane rozwiązanie, gdy między małżonkami nie dokonano podziału majątku. Konieczne jest współdziałanie w procesie. Rozwiązanie to ma jednak  plusy w postaci mniejszego skomplikowania procesu. Nie ma w nim potrzeby udowodniania wysokości roszczenia przysługującego jedynie jednemu z małżonków, gdyż ma ono charakter wspólny.
  • Wystąpienie z pozwem przeciwko Bankowi przez jednego z małżonków – jest możliwe zarówno przed podziałem majątku, jak i po podziale majątku.  W tej sytuacji, zgodnie z art. 43 § 1 krio jeden z małżonków może  pozwać bank o równowartość połowy roszczenia wynikającego z całej umowy. Każdy z małżonków bowiem posiada równy udział w majątku wspólnym. Zasada ta ma jednak swoje wyjątki. Nie stosuje się jej gdy doszło do sądowego podziału majątku i sąd ustalił inne udziały niż ½. Wtedy roszczenia dochodzone powinny być w wysokości zgodnej z przyznanym udziałem. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której strony dzieląc majątek dokonały również podziału swej wierzytelności wobec banku. Wtedy roszczenie wobec banku powinno odpowiadać wartości wierzytelności przyznanej kredytobiorcy na mocy podziału.

 

Podsumowując rozwód nie ma wpływu na możliwość dochodzenia roszczeń od Banku w związku z zawartym kredytem hipotecznym denominowanym lub indeksowanym do waluty obcej. Byli małżonkowie mają obowiązek po rozwodzie nadal dokonywać solidarnie spłaty zobowiązania kredytowego. Istnieje możliwość by przepisać zobowiązanie na jednego z nich albo wymienić współkredytobiorcę, o ile bank się na to zgodzi i pozwoli podpisać aneks do istniejącej umowy. Pozostaje też spłacenie kredytu po sprzedaży nieruchomości.

adw. Anna Wróblewska – Kała