Zamówienia publiczne

1. Obsługa prawna związana z prawem zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców – możliwość współpracy online lub w formie emaliowej.

 

Opracowania ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia, weryfikacja ofert pod kątem zgodności z SWZ, przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych, sporządzanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu okręgowego, zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem okręgowym.

 

Postępowanie przetargowe:

Wspieramy wykonawców w  podjęciu właściwej strategia działania w celu wygrania przetargu.

Dobór strategii poprzedza  analiza dokumentacji przetargowej, badanie ofert konkurencyjnych, weryfikacja pozycji wykonawcy i możliwości w zakresie środków odwoławczych.

Sporządzamy pisma i wnioski do Zamawiającego, zapytania do treści SWZ, informacje o nieprawidłowościach w postępowaniu i ofertach konkurencyjnych, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty, odpowiedzi na wezwania dotyczące rażąco niskiej ceny i inne.

Przygotowujemy umowy konsorcjum, pełnomocnictwa konsorcjalne, uzgodnienia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi w konsorcjum, pomagamy sporządzić wymagane oświadczenia.

Prawnik zamówienia publiczne: nawiąż współpracę z kancelarią, a pomożemy twojej firmie wygrać przetarg.

 

Adw. Anna Wróblewska – Kała posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu firm w tak trudnym dziale prawnym jak  zamówienia publiczne. Przez 12 lat pracowała w spółkach z.o.o. gdzie zajmowała się m.in. zamówieniami publicznymi związanymi z działalnością koncesjonowaną. Jej praktyka znajduje bezpośrednie przełożenia na poziom świadczenia usług prawnych.

 

2. Prowadzenie postępowania po stronie zamawiającego

Kompleksowa obsługa zamówień publicznych.

Sporządzanie dokumentacji przetargowej: (SWZ, projekt umowy), korespondencja z wykonawcami (zapytania, wezwania, odpowiedzi na pytania wykonawców),  regulaminów udzielania zamówień publicznych i innych aktów wewnętrznych.

Przygotowujemy projekty pism, doradzamy zamawiającym w zakresie formalnoprawnym.

 

3. Odwołania do kio

Sporządzamy odwołanie do KIO, przystąpienie do odwołania, skargę na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego.

Kancelaria zamówienia publiczne: Świadczymy reprezentację wykonawcy przed KIO. Analizujemy zasadność wnoszenia środków odwoławczych i opracowujemy strategię dla klienta w danym postępowaniu. Zamówienia publiczne adw. Anna Wróblewska – Kała  traktuje jako jedną z najważniejszych specjalizację.

 

4. zamówienia publiczne

Gwarantujemy na najwyższym poziomie wsparcie wykonawców i zamawiających w sporach dotyczących wykonania umowy w zamówieniach publicznych, w tym naliczenia kar umownych i roszczeń z gwarancji i rękojmi.

Reprezentacja przed sądem.

Udział w negocjacjach z zamawiającymi i wykonawcami, udział z głosem doradczym w odprawach i naradach, przygotowanie wzoru ugody.

 

Gdy konieczna jest zmiana umowy w zamówieniach publicznych, świadczymy doradztwo prawne, przygotowujemy i opiniujemy projekty aneksów. Pomagamy sporządzić wniosek o waloryzację umowy w zamówieniach publicznych.

Obsługa zamówień publicznych nie jest zadaniem łatwym i łączy się z ryzykiem.

Adwokat zamówienia publiczne: kancelaria świadczy wsparcie dla zamawiających podczas kontroli z Urzędu Zamówień Publicznych i innych.